מאפי בית - כל המוצרים
בהשגחת הבד"ץ
העדה החרדית

חג שמח ובריא • חג שמח ובריא • חג שמח ובריא • חג שמח ובריא • חג שמח ובריא • חג שמח ובריא • חג שמח ובריא • חג שמח ובריא • חג שמח ובריא • חג שמח ובריא • חג שמח ובריא • חג שמח ובריא • חג שמח ובריא • חג שמח ובריא • חג שמח ובריא • חג שמח ובריא • חג שמח ובריא • חג שמח ובריא • חג שמח ובריא • חג שמח ובריא • חג שמח ובריא • חג שמח ובריא • חג שמח ובריא • חג שמח ובריא • חג שמח ובריא •

תקנון השימוש באתר החברה 

 

התקנון נערך ונבנה ע"י: "אריאל אורן עורכי דין"

 

ברוכים הבאים לאתר דינה דרך חיים בע"מ (להלן: “האתר”).

האתר מופעל ע”י חברת דינה דרך חיים (ח.פ.515538445)  (להלן: “הנהלת האתר ”או“ החברה”).


אתר זה משמש כמידע על המוצרים ו/או על מוקדי המכירה וההרצאות ואפשרות לבצע סחר אלקטרוני אשר מציע, (בין היתר) למכירה מוצרים שונים (להלן: “המוצרים”).

 1. כללי
  • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  • הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המשתמש ומקבל המידע והמזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
  • החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון.
  • תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  • אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
  • החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי קיימות תמונות שעברו תיכנות באמצעות פוטו-שופ ו/או נרכשו ו/או הועתקו מאתרים כאלה ואחרים וכי הם מופיעים באתר ללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר והחברה לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות, התמונות הם לתצוגה בלבד ואין ללמוד מהן ו/או להבין מהם דבר.
  • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
  • טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה, כמו-כן, טעות במידע הקיים באתר לגבי שעות פעילות ו/או טעות המתכון ו/או טעות המחיר מוצר לא תחייב את החברה כלל וכלל.
  • תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו ואף קיימים הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
  • אין להעתיק ולהשתמש, ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

 והאתר הינו רכושו הבלעדי של חברת דינה דרך חיים בע"מ – ואין "לרכב" על שמו ולבצע קידום באינטרנט על שמו ללא אישור החברה בכתב מאת ב"כ המייצג אריאל אורן עורכי דין.

 • המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.
 1. הרשמה לאתר
  • על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין להירשם אך לא חייב באתרבאמצעות טופס הרשמה מקוון.
  • כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר וגילו מעל 18, ומסוגל לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף ,שהונפק  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).
  • הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור
   הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
   2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
   3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
   4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
   5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 1. רכישת מוצרים באתר
  • רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מיקוד, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב  מס’ בית, קומה, דירה, כניסה קוד לבניין וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.
  • על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
  • בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
  • מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
  • פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
  • מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן: ”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מ-חברת "פלא כארד" כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.
  • הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
  • למען הסר ספק – משלוחים מתקיימים אך ורק בימים הבאים :

ירושלים – ימים ראשון עלות משלוח 30 ₪

בית שמש – ימי שני עלות משלוח 30 ₪

בני ברק – ימי שלישי עלות משלוח 20 ₪

לכל שאר האזורים בארץ לא ניתן לבצע משלוח אלא כן קיבל אישור מפורש מנציג המכירה והסכים לשלם את המחיר שנתבקש.

 1. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה
  • התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי.
  • המזמין, יתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו ו- cvv.
  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
  • לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
  • מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
  • במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, לא תתבצע ההזמנה ללקוח בשום פנים ואופן.
  • יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו יירשם למזמין על ההזמנה חסר ועליו יהא לטלפון לנציג החברה ואז יעשה זיכוי בכרטיס האשראי או לחילופין תירשם המילה חסר ועל המזמין לרשום בהזמנתו הבאה בקטגוריה הערות כי המוצר היה חסר לו ויבקש כי החברה תשלים לו בהזמנה החדשה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך.
  • מועדי המשלוחים כפי שצויין בסעיף 3 לעיל.
 2. אספקה והובלת המוצרים
  • אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
  • האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות אך ורק בימים בהם מתקיימת מכירה באותה בעיר כמפורט בסעיף 3.ח לעיל.
  • מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
  • האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
   1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
   2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
   3. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
  • יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 3. ביטול רכישה מצד המזמין
  • המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
   1. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל d.derech@gmail.com או בטלפון.
   2. הביטול יעשה עד יום אחד קודם ההזמנה לאחר מכן לא יהיה ניתן לבטל את ההזמנה.
 1. ביטול רכישה מצד החברה
  • החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
  • הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
  • למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
  • במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
  • במידה והתגלע כי המזמין ביצע משלוח לעיר אחרת שאיננה מופיע בסעיף 3.ח לעיל החברה רשאית לבטל את ההזמנה אלא אם כן התקבל אישור מאת נציג החברה
 2. זכויות יוצרים
  • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד.
  • זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
  • זכויות אלה חלות גם על שם האתר (dina-derech.com ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.

 

 • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
 • הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.
 1. אחריות
  • החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
  • החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
  • החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
  • בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
  • במידה ויש בעיה עם מוצר כלשהוא על הרוכש הנפגע ליצור קשר עם היצרן בלבד ולבוא איתו בחשבון בלבד ואין לו זכות תביעה מאת חברת דינה דרך חיים בע"מ כלל וכלל.
 2. סודיות ופרטיות
  • כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
  • החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
  • החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
  • למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
  • החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
  • מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
  • החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
  • בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 3. כללי סניפים הרצאות ומוקדי חלוקה
  • ההרצאות נמסרות ע"י הגב' דינה דושינסקי (להלן: "המרצה") יובהר כי המרצה הינה מנחת תזונה בלבד, ואיננה דיאטנית ואין לה כל תעודה ו/או הסמכה כלשהי בעניין זה, וכל מי שמגיע להרצאות ו/או מקשיב לטיפים ו/או מכין את המתכונים הכול על דעתו הבלעדית בלבד ואין לו לבוא לטענה / מענה / טעות הטעייה / מכל מין וסוג שהוא.

 

 • כל משתתפת ו/או משתתף המשלמים למרצה עושים זאת בידיעה גמורה כי אין למרצה תעודת הסמכה כלשהי, והכול על דעת המאזין בלבד.

 

 • הסניפים בהם מתקיימת המכירה ו/או נקודת החלוקה לא שייכים ולא בבעלות החברה דינה דרך חיים בע"מ וכל פגיעה ו/או נזק איננה שייכת כלל וכלל לחברה ואין לבוא אליה בטענה שעניין כלשהו בעניין זה.

 

 • מוקדי החלוקה המופיעים באתר החברה עלולים להשתנות מעת לעת ולכן חובה על המזמין לוודא היטב אם קיים שינוי כלשהו.

 

 • משלוחים לבית הלקוח קיימים אך ורק בערים הבאות : ירושלים, בית שמש, בני ברק בלבד! במידה והנך מעוניין לבצע משלוח לביתך בעיר אשר איננה מופיעה ברשימה זו עליך ליצור קשר עם החברה בטרם ההזמנה ולבדוק היתכנות של משלוח בכל מקרה תשלום משלוח לעיר אשר איננה מופיע ברשימה הינו 50 ₪ לפחות ועד ל- 120 ₪.

 

 • לקוח אשר ביצע הזמנה לאיסוף מנקודה כלשהיא באחת מהנקודות המופיעות באתר חובה עליו להגיע בשעות האיסוף במידע ויגיע לאחר שעות הפעילות אין לחברה אחריות על הזמנה זו.

 

 1. מועדי ההזמנה

 

 • ההזמנות באתר ליום ראשון (ירושלים, ביתר, טלזסטון, גבעת זאב) ניתן יהיה להזמין באתר עד יום ראשון בשעה 16:00 בדיוק כל הזמנה אשר תגיע לאחר שעה זו לא תבוצע, במקרים מסויימים במידה ותיהיה ייתכנות לביצוע ההזמנה ההזמנה תיעשה ללקוח ללא כל התחייבות הן לבחירת מוצריו והן לביצוע פיזי

 

 1. דין ושיפוט
  • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד , באמצעות בוררות.
  • בכל מקרה של מחלוקת ו/או בעיה ו/או הערה, תהא הפנייה לבוררות. אריאל אורן עורך דין, ולו תהא הזכות הבלעדית להחליט על הבורר ולאן יופנו הצדדים.
  • הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

 

 תקנון זה נערך ונבנה ע"י: אריאל אורן משרד עורכי דין.

שעות פעילות : א-ג 24:00 – 14:00 | ד-ה 20:00 – 12:00